DISCLAIMER

Doel van de website

Deze website biedt een eenvoudige en snelle toegang tot de informatie en de services die AKL biedt aan arts en patiënt. De site verwijst mogelijk ook door naar andere niet-AKL websites. AKL is niet verantwoordelijk voor de privacy maatregelen noch voor de inhoud van deze niet-AKL websites.Alle informatie op de websites van AKL is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan omstandigheden die specifiek zijn voor een persoon of entiteit. U mag deze informatie niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies of een equivalent daarvan beschouwen.De inhoud van de websites en de opgenomen hyperlinks kunnen steeds zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden.

Gebruik van de website

AKL besteedt veel aandacht en zorg aan haar website en streeft ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks alle inspanningen kan AKL niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt is.

Als de op of via deze website verstrekte informatie tekortkomingen vertoont, zal AKL al het mogelijke doen om die zo snel mogelijk weg te werken. Als u onjuistheden vaststelt, kunt u contact opnemen met de beheerder van de website. Klik daarvoor op ‘Contacteer ons’ in de bovenste navigatiebalk.

AKL spant zich ook in om onderbrekingen van technische aard zo veel mogelijk te voorkomen. AKL kan echter niet garanderen dat de website volledig vrij is van onderbrekingen en andere technische problemen.AKL kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat door het gebruik van de website of van de op of via de website ter beschikking gestelde informatie. Dat geldt zonder enige beperking ook voor alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadigingen van uw apparatuur, programma’s of andere gegevens op uw computersysteem.

Hyperlinks en verwijzingen

Op of via deze website wordt u met hyperlinks doorverwezen naar websites van andere instanties en organisaties, en naar informatiebronnen die door derden worden beheerd. AKL beschikt voor deze sites over geen enkele technische of inhoudelijke controle of zeggenschap en kan daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van de inhoud en over de beschikbaarheid van de websites en informatiebronnen.De hyperlinks naar andere websites houden geen enkele bekrachtiging in van de externe site of van de inhoud ervan. De links worden u ter informatie en voor uw gebruiksgemak aangeboden. AKL aanvaardt geen aansprakelijkheid voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van dergelijke externe websites en hun inhoud.

Opmerkingen, vragen en suggesties

Algemeen Klinisch Labo wenst geen strikt vertrouwelijke of voorbehouden informatie te ontvangen via deze site. Alle door u aan ons verstrekte informatie (suggesties, ideeën en overig) zal worden beschouwd als niet-vertrouwelijk en openbaar, uitgezonderd het hierboven gestelde onder privacy beleid aangaande uw persoonlijke informatie. Door AKL materiaal te sturen geeft u aan AKL het onbeperkte, onherroepbare recht deze informatie te gebruiken, vertonen, wijzigen, verwerken en verspreiden en om deze informatie rechtelijk te registreren; tevens kan AKL ideeën en technieken vrij toepassen die u ons stuurt. AKL heeft deze site met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. AKL houdt zich aanbevolen voor suggesties of commentaar. Indien bezwaar bestaat tegen bepaalde teksten of afbeeldingen, kan dat ook kenbaar worden gemaakt.

Copyright notice

De inhoud van deze site is auteursrechtelijk beschermd en deze auteursrechten berusten bij AKL dan wel haar leveranciers en partners. Alle rechten zijn voorbehouden. Informatie van de site (waaronder maar niet uitsluitend tekst, presentaties, illustraties, foto’s en geluid) mag tenzij anders aangeven niet worden gekopieerd, overgeplaatst, verspreid of opgeslagen zonder schriftelijke toestemming vooraf van AKL. Wijzigingen op de inhoud van de site zijn uitdrukkelijk verboden. Delen van de site bevatten illustraties die uitdrukkelijk onder de copyright rechten van de leveranciers vallen.

Algemeen

Het staat AKL vrij op elk moment deze gebruiksvoorwaarden te wijzigen door deze opnieuw op deze site te publiceren. De gebruiksvoorwaarden zijn opgezet en vallen onder het wettelijk land van vestiging van AKL, België en alle geschillen zullen vallen onder de Belgische rechtspraak. In het geval dat een onderdeel van deze gebruiksvoorwaarden volgens een rechtbank met toepasselijke jurisdictie ongeldig of onuitvoerbaar zal worden beoordeeld, zal het betreffende deel van de gebruiksvoorwaarden geacht worden te zijn vervallen, terwijl de resterende bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden in volle geldigheid en werking geacht worden te zullen blijven.

Eind van deze gebruiksvoorwaarden.